StartDeklaracja dostępności

Gdański Uniwersytet Medyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównego serwisu internetowego GUMed.

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2007.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.01.2024.

Strona internetowa www.gumed.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Materiały audio i video nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono 30.09.2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Joanna Śliwińska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: rzecznik@gumed.edu.pl, telefon (58) 349 17 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poniżej zamieszczono wykaz budynków GUMed wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami.

lp. nazwa obiektu adres
1 Rektorat Gdańsk ul. M.Sklodowskiej Curie 3a
2 Atheneum Gedanense Novum Gdańsk Al. Zwycięstwa 41/42
3 Budynek Zakładu Ortodoncji Gdańsk Al. Zwycięstwa 41/42
4 Budynek Medycyny Społecznej Gdańsk Al. Zwycięstwa 41/42
5 Collegium Biomedicum Gdańsk ul. Dębinki 1
6 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Gdańsk ul. Dębinki 1
7 Biblioteka Główna Gdańsk ul. Dębinki 1
8 Budynek Administracyjny Gdańsk ul. Dębinki 1
9 Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna Gdańsk ul. Dębinki 1
10 Budynek dziekanatów Gdańsk ul. Tuwima 15
11 Budynek Medycyny Rodzinnej Gdańsk ul. Dębinki 2
12 Budynek nr 1 Gdańsk ul. Dębinki 7
13 Budynek nr 13 Gdańsk ul. Dębinki 7
14 Budynek nr 15 Gdańsk ul. Dębinki 7
15 Budynek nr 27 – Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej Gdańsk ul. Dębinki 7
16 Budynek nr 48 – Biobank Gdańsk ul. Dębinki 7
17 Budynek Stomatologii Zachowawczej Gdańsk ul. Orzeszkowej 18
18 Budynek Chirurgii Stomatologicznej Gdańsk ul. Dębowa 1
19 Baza Transportu Gdańsk ul. Dębowa 1
20 Dom Studenta NR 1 Gdańsk ul. Dębowa 9
21 Dom Studenta NR 2 Gdańsk ul. Dębowa 11
22 Dom Studenta NR 3 Gdańsk ul. Dębowa 13
23 Dom Studenta NR 4 Gdańsk ul. Dębowa 5
24 Społeczny Dom Studenta Gdańsk ul. Dębowa 7
25 Centrum Sportowe Gdańsk ul. Dębowa 21
26 Medycyna Sądowa Gdańsk ul. Dębowa 23
27 Toksykologia Środowiska Gdańsk ul. Dębowa 23a
28 Centrum Symulacji Medycznej + Mikrobiologia Gdańsk ul. Dębowa 25
29 Budynek zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańsk ul. Dębowa 30
30 Wydział Farmacji Budynek główny Gdańsk al. Hallera 107
31 Wydział Farmacji Budynek audytoryjny Gdańsk al. Hallera 107
32 Wydział Farmacji Budynek laboratoryjny + łącznik Gdańsk al. Hallera 107
33 Wydział Farmacji Budynek Ogrodu Roślin Gdańsk al. Hallera 107
34 IMMiT Budynek Główny Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b
35 IMMiT Budynek Wielofunkcyjny Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b

Nazwa budynku Rektorat
Adres budynku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
Administrator i rejon Mariola Wireńska – Rejon Gospodarczy nr 3
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 10 35
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z brakiem dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Na poziome parteru znajduje się łazienka z dostępem i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Atheneum Gedanense Novum (Centrum Nauczania)
Adres budynku al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
Administrator i rejon Piotr Radzik – Rejon Gospodarczy nr 5
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po lewej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 15 45
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z zapewnionym dostępem poprzez 2 platformy dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Na poziome parteru znajdują się łazienki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Zakład Ortodoncji
Adres budynku al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
Administrator i rejon Piotr Radzik – Rejon Gospodarczy nr 5
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Wejście od szczytu budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się gabinety lekarskie z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Budynek Medycyny Społecznej (Zakład Zdrowia Publicznego)
Adres budynku al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
Administrator i rejon Piotr Radzik – Rejon Gospodarczy nr 5
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia z brakiem dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Collegium Biomedicum
Adres budynku ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Barbara Tenerowicz – Rejon Gospodarczy nr 1
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na pierwszym piętrze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 12 70
Opis i dostępność wejścia do budynku Do budynku jest kilka wejść. Główne wejście do budynku na pierwszym piętrze ze schodami bez podjazdu. Dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku na parterze z poziomu terenu – dostęp z klatki schodowej windą na pozostałe piętra. Dostęp do 3 sal wykładowych na I piętrze z holu podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych; wejście dla wykładowców niepełnosprawnych z terenu bezpośrednio do sali. Boczne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych – wejście schodami z podjazdem oraz windą na pozostałe kondygnacje.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na wszystkich piętrach znajdują się pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, wykładowe z dostępem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp poprzez windy w bocznej klatce schodowej. Na kondygnacjach -1 oraz -2 znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: oznakowanie pionowe. Ilość: 6 – dla budynków: Collegium Biomedicum, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteka Główna, Budynek Administracyjny

Nazwa budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Adres budynku ul. Dębinki 1B, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Barbara Tenerowicz – Rejon Gospodarczy nr 1
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po lewej stronie wejścia głównego.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 13 36
Opis i dostępność wejścia do budynku Wejście główne do budynku na parterze, schodami. Wejście od szczytu budynku z poziomu terenu z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się sale wykładowe oraz pomieszczenia biurowe – z dostępem dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne oraz magazynowe bez dostępu dla osób niepełnosprawnych
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Na parterze budynku jest łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: oznakowanie pionowe. Ilość: 6 – dla budynków: Collegium Biomedicum, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteka Główna, Budynek Administracyjny

Nazwa budynku Biblioteka Główna
Adres budynku ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Barbara Tenerowicz – Rejon Gospodarczy nr 1
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Wejście do budynku na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście schodami z podjazdem.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajduje się biblioteka, czytelnia oraz pomieszczenia biurowe z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacjach wyższych znajdują się pomieszczenia biurowe i magazynowe – z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę. Na kondygnacji -1 znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz WC dla studentów z windą i dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku W budynku znajdują się łazienki z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie parteru w części czytelni znajdują się drzwi automatycznie rozsuwane.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: oznakowanie pionowe. Ilość: 6 – dla budynków: Collegium Biomedicum, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteka Główna, Budynek Administracyjny

Nazwa budynku Budynek Administracyjny
Adres budynku ul. Dębinki 1A, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Barbara Tenerowicz – Rejon Gospodarczy nr 1
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany podjazd.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na I i II piętrze znajdują się biura z brakiem dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: oznakowanie pionowe. Ilość: 6 – dla budynków: Collegium Biomedicum, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteka Główna, Budynek Administracyjny

Nazwa budynku Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna
Adres budynku ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Barbara Tenerowicz – Rejon Gospodarczy nr 1
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po lewej stronie głównego wejścia.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 14 13
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na pierwsze piętro poprzez łącznik z budynku Collegium Biomedicum.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Budynek Dziekanatów
Adres budynku ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk
Administrator i rejon Piotr Radzik – Rejon Gospodarczy nr 5
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 17 23
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku schodami z brakiem dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z brakiem dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Budynek Medycyny Rodzinnej
Adres budynku ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Barbara Tenerowicz – Rejon Gospodarczy nr 1
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po lewej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 15 81
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany podjazd.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na I i II piętrze znajdują się pomieszczenia z brakiem dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 2

Nazwa budynku Budynek nr 1
Adres budynku ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Mariola Wireńska – Rejon Gospodarczy nr 3
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 12 42
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia oraz gabinety lekarskie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji -1 znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Na poziome 0 znajdują się łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Budynek nr 13
Adres budynku ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Elżbieta Krause – Rejon Gospodarczy nr 9
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście od strony ul. Dębinki nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez wybudowany podjazd.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Na poziome 0 znajduje się łazienka z zainstalowanym systemem przyzywowym (przywoławczym) dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 1

Nazwa budynku Budynek nr 15
Adres budynku ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Elżbieta Krause – Rejon Gospodarczy nr 9
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 19 91
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu. Dodatkowo wejścia do budynku znajdujące się od strony podwórza są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia z poziomu terenu ( -1 ) umożliwiają dostęp na wszystkie kondygnacje poprzez windę. Możliwy problem z wejściem do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę. Na kondygnacji -1 znajdują się pomieszczenia bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Na wyższych kondygnacjach znajdują się łazienki dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie 0 (niski parter) brak łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Budynek nr 27
Adres budynku ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Elżbieta Krause – Rejon Gospodarczy nr 9
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 17 79
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany podjazd.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych – platforma dla niepełnosprawnych. Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia techniczne bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Budynek wyposażony w łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Budynek nr 48 – Biobank
Adres budynku ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Administrator i rejon Elżbieta Krause – Rejon Gospodarczy nr 9
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Budynek wyposażony w łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Stomatologia Zachowawcza
Adres budynku ul. Orzeszkowej 18, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Piotr Radzik – Rejon Gospodarczy nr 4
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych – podjazd oraz dwa wejścia od szczytów budynku z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia oraz gabinety lekarskie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia z brakiem dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Budynek wyposażony w łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Chirurgia Stomatologiczna
Adres budynku ul. Dębowa 1, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Piotr Radzik – Rejon Gospodarczy nr 4
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany podjazd.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia oraz gabinety lekarskie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Budynek wyposażony w łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Baza Transportu
Adres budynku ul. Dębowa 1, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Mariola Wireńska – Sekcja Transportu
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku  
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych piętrach znajdują się pomieszczenia bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Dom Studencki nr 1
Adres budynku ul. Dębowa 9, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Artur Bronowicki – Osiedle Studenckie
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze po prawej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 13 11
Opis i dostępność wejścia do budynku Wejście główne posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych – podjazd.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych (portiernia). Brak dostępu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w segmentach i na piętrach – do każdego segmentu prowadzą schody.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Dom Studencki nr 2
Adres budynku ul. Dębowa 11, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Beata Trzebniak – Osiedle Studenckie
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze po lewej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 13 31
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych (portiernia). Brak dostępu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w segmentach i na piętrach – do każdego segmentu prowadzą schody.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 1

Nazwa budynku Dom Studencki nr 3
Adres budynku ul. Dębowa 13, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Beata Trzebniak – Osiedle Studenckie
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze po lewej stronie głównego wejścia do budynku
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 13 51
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych – wejście schodami
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w segmentach i na piętrach – do każdego segmentu prowadzą schody.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Dom Studencki nr 4
Adres budynku ul. Dębowa 5, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Marian Piątek – Osiedle Studenckie
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 13 41
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze segmentu “B” znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia w segmentach i na piętrach niedostępne dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze segmentu “B”.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 1

Nazwa budynku Społeczny Dom Studenta
Adres budynku ul. Dębowa 5, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Beata Trzebniak – Osiedle Studenckie
Portiernia i jej położenie Portiernia położona na piętrze w centralnej części w budynku.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 31 01
Opis i dostępność wejścia do budynku Tylne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 2

Nazwa budynku Centrum Sportowe
Adres budynku ul. Dębowa 21, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Sylwia Święczkowska – Rejon Gospodarczy 8
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po lewej stronie wejścia głównego.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 13 59
Opis i dostępność wejścia do budynku Dostępność wejścia głównego dla niepełnosprawnych – podjazd od wejścia bocznego antresolą zewnętrzną.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń na parterze, brak dostępu do pomieszczeń na wyższej kondygnacji.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku W budynku są łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 2 – parking podziemny, 4 – parking naziemny

Nazwa budynku Medycyna Sądowa
Adres budynku ul. Dębowa 23, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Sylwia Święczkowska – Rejon Gospodarczy 8
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po prawej stronie wejścia bocznego do budynku.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 17 32
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście oraz boczne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane podjazdy.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia uczelni z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Na wyższych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia z dostępem dla niepełnosprawnych poprzez windę. Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia techniczne bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku W budynku są łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Toksykologia Środowiska
Adres budynku ul. Dębowa 23A, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Sylwia Święczkowska – Rejon Gospodarczy 8
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Budynek parterowy. W budynku znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku W budynku są łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Centrum Symulacji Medycznej i Mikrobiologia
Adres budynku ul. Dębowa 25, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Sylwia Święczkowska – Rejon Gospodarczy 8
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po prawej stronie głównego wejścia.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 19 63
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejścia do budynku Mikrobiologii i Centrum Symulacji Medycznej dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane podjazdy.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Część budynku należąca do Centrum Symulacji Medycznej parterowa. Na wyższych kondygnacjach części Mikrobiologii znajdują się pomieszczenia z dostępem dla niepełnosprawnych poprzez windę. Na poziomie piwnic obydwu części znajdują się pomieszczenia techniczne, szatnie dla studentów i pracowników, łazienki, archiwum z dostępem dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku W budynku są łazienki dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 2 – Mikrobiologia, 2 – Centrum Symulacji Medycznej

Nazwa budynku Telemedycyna
Adres budynku ul. Dębowa 25, 80-208 Gdańsk
Administrator i rejon Sylwia Święczkowska – Rejon Gospodarczy 8
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Budynek parterowy. W budynku znajdują się pomieszczenia z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Na poziomie parteru znajdują się drzwi automatycznie rozsuwane. W budynku znajdują się łazienka dla niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 1

Nazwa budynku Wydział Farmacji – Budynek Główny
Adres budynku al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Administrator i rejon Anna Jębrzycka – Rejon Gospodarczy nr 2
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do Budynku Audytoryjnego (al. Hallera) połączonego z Budynkiem Głównym
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 16 01
Opis i dostępność wejścia do budynku Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariera w postaci schodów. Możliwość dostępu jedynie na parter skrzydła, w którym znajdują się sale gimnastyczne.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością, zaraz po wejściu do budynku bariera w postaci schodów. Brak możliwości wejścia na kondygnacje wyższe i niższe. Możliwość wejścia jedynie na parter skrzydła z salami gimnastycznymi. Brak windy.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe (Parking znajduje się pomiędzy Budynkiem Ogrodu Roślin Leczniczych a Budynkiem Laboratoryjnym). Ilość: 9

Nazwa budynku Wydział Farmacji – Budynek Audytoryjny
Adres budynku al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Administrator i rejon Anna Jębrzycka – Rejon Gospodarczy nr 2
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do budynku (al. Hallera)
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 16 01
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany podjazd.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Pomieszczenia na parterze z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w tym dwie sale wykładowe. Na kondygnacji piwnicznej pomieszczenia techniczne bez dostępu dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępu do Budynku Głównego – bariera w postaci schodów, brak windy.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe (Parking znajduje się pomiędzy Budynkiem Ogrodu Roślin Leczniczych a Budynkiem Laboratoryjnym). Ilość: 9

Nazwa budynku Wydział Farmacji – Budynek Laboratoryjny
Adres budynku al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Administrator i rejon Anna Jębrzycka – Rejon Gospodarczy nr 2
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do Budynku Audytoryjnego, z którego poprzez Budynek Główny łącznikiem przechodzi się do Budynku Laboratoryjnego.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 16 01
Opis i dostępność wejścia do budynku Do budynku prowadzą cztery wejścia. Żadne z wejść nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (schody).
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Pomieszczenia na parterze z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Wyższe kondygnacje z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę. Na kondygnacji piwnicznej pomieszczenia techniczne bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe (Parking znajduje się pomiędzy Budynkiem Ogrodu Roślin Leczniczych a Budynkiem Laboratoryjnym). Ilość: 9

Nazwa budynku Wydział Farmacji – Budynek Ogrodu Roślin Leczniczych
Adres budynku al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Administrator i rejon Anna Jębrzycka – Rejon Gospodarczy nr 2
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się w Budynku Audytoryjnym
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 16 01
Opis i dostępność wejścia do budynku Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe (Parking znajduje się pomiędzy Budynkiem Ogrodu Roślin Leczniczych a Budynkiem Laboratoryjnym). Ilość: 9

Nazwa budynku Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej – Budynek Główny
Adres budynku ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
Administrator i rejon Marianna Tadra – Rejon Gospodarczy nr 7
Portiernia i jej położenie Portiernia znajduje się na wprost głównego wejścia do budynku.
Telefon do portierni nr tel.: 58 349 17 89
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych wejściem z tyłu budynku, z poziomu parkingu.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Pomieszczenia na parterze z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Wyższe kondygnacje z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę. Na kondygnacji piwnicznej pomieszczenia techniczne bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku BRAK wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej – Budynek Wielofunkcyjny
Adres budynku ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
Administrator i rejon Marianna Tadra – Rejon Gospodarczy nr 7
Portiernia i jej położenie brak
Telefon do portierni brak
Opis i dostępność wejścia do budynku Główne wejście do budynku na I piętrze bez dostępu dla niepełnosprawnych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych wejściem z tyłu budynku.
Opis i dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie. Pomieszczenia na parterze z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Wyższe kondygnacje z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez windę.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak łazienek dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań infrastruktury zewnętrznej budynku Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; oznakowanie pionowe i poziome. Ilość: 1

data aktualizacji: 17.01.2024 r., godz. 13:10

Kontakt: dr Joanna Śliwińska

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk

(58) 349 17 50

rzecznik@gumed.edu.pl

www.gumed.edu.pl