StartUdostępnienie informacji pu...

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej GUMed może zostać udostępniona na wniosek, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018 r, poz. 1330).

Wypełniony wniosek można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres info@gumed.edu.pl
 2. pocztą na adres:
  Sekcja ds. Komunikacji
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
  80-210 Gdańsk

W przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przetworzonej, określonej w art. 3 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018 r, poz. 1330), zobowiązany jest on do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób zgodny z wnioskiem, chyba że środki techniczne będące w zasobach jednostki organizacyjnej zobowiązanej do udzielenia informacji uniemożliwiają zadośćuczynienie treści żądania zawartego we wniosku.
 3. W przypadku zaistnienia przeszkody technicznej GUMed zawiadamia na piśmie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz wskazuje, w jaki sposób lub formie informacja może być udostępniona wzywając jednocześnie wnioskodawcę do wyrażenia stanowiska w przedmiocie możliwego do zrealizowania sposobu udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca nie złoży wniosku na udostępnienie informacji w sposób lub formie określonej w wezwaniu postępowanie o udostępnienie informacji publicznej ulega umorzeniu.
 4. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wykazał szczególnie istotnego interesu publicznego, należy wystosować pismo do wnioskodawcy z informacją o konieczności wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego celem uzyskania informacji przetworzonej.

Opłaty:

 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli z udostępnieniem informacji publicznej wiąże się konieczność poniesienia przez Uniwersytet dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przetworzenia informacji zgodnie z kryteriami wskazanymi we wniosku, Uniwersytet uprawniony jest do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 3. W razie wystąpienia konieczności uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty za udzielenie informacji publicznej, jednostka udostępniająca informację zawiadamia wnioskodawcę o łącznej wysokości opłaty w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 4. W razie wystąpienia konieczności poboru opłaty:
  1. W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wysyła się do wnioskodawcy powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
  2. wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
   a) uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniana jest wnioskodawcy niezwłocznie,
   b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
   c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
  3. GUMed może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
   a) żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
   b) GUMed nie dysponuje żądana informacją,
   c) istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.